پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر,نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر
دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستیمقدمهجبرگرايي اقتصادي ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصاديانتقاد بر جبرگرايان اقتصاديمارکسيم هگليافکار و عقايد مارکسيم هگلي مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچپايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشينظريه انتقادي:انتقادهاي اصلي:1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی2- انتقاد به اثبات گرایی3- انتقاد به جامعه شناسی4- انتقاد از جامعه نوینجهان سرشار از  عدم عقلانيتخدمات عمده نظريه انتقادي:1- ذهن گرايي2- ديالکتيکمکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)انتقادهاي وارده به نظريه انتقادييورگن هابر ماستفاوت هابر ماس و مارکسمارکسيسم ساختاريويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکسانتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشانرد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر استانتقاد
مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم
براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل
شدن براي آن هاتاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارهاتاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عمليتاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخيلويي آلتوسرنيکوس پولانزاسخدمات پولانزاسچگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داريپيوند دولت با ايدئولوژيانتقادات مارکسيسم ساختاري:غيرتاريخي بودنحمايت کورکورانه از علم گراييجهت گيري نخبه گرايانهچشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن هاعدم توجه کافي به تحقيقات تجربيجبرگراييجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاريسرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزينقاط ضف فکري باران و سوييزيجامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاريکار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز مايکل بوراوي دن کلاوسنمارکسيسم تاريخگرا:نظام نوين جهاني والرشتاين عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :1- گسترش جغرافیایی2- تقسیم کارجهانی3- توسعه دولت های هسته ایدليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاينانتقادات وارده بر والرشتايندولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:اصول عام مبناي کار اسکاکپول:1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب2-
بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش
هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و
سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.3- هدف او تاکيد بر دولت دست
کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد
دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستيفصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:ريشه هاي عمده تاريخي:عملگرايي رفتارگرايي بنیادیتفاوت رفتارگرايان و ميد تفاوت بنيادي ميد و واتسون نظریه زیملتقليل گراييتقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختيجورج هربرت ميدذهن ، خود ، جامه ذهن از نظر ميد خود از نظر ميد  مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافتهدو عنصر بنيادي خود:من و در منجامعهنظريه معاصر کنش متقابل نماديناصول کنش متقابل نمادين:1- انسان ها استعداد تفکر دارند.2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند5-
انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان
به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير
دهند.6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.7- الگوهاي در  هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازنداستعداد تفکر تفکر و کنش متقابليادگيري معاني و نمادهاکارکرد نمادها:1- سر و سامان دادن جهان 2- توانايي براي درک محيط3- بهبودي توانايي انديشه 4- بالا برن توانايي حل مسايل5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشتکنش و کنش متقابل گزينش کردن مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس خود موريس روزنبرگتمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودياروين گافمنکار اروين گافمن:نظريه نمايشي مديريت تاثير گذاري جلوي صحنه نماي شخصي تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش تحليل چهارچوب نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:گروه ها و جامعه اصول روش شناختي بلومر:استفاده از مفاهيم  حساس به جاي مفاهيم سنتي اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعياختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:گرايش به درون نگري همدلانهقبول کردن مفاهيم حساسپيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاريمانفورد کان:تاکيد بر وحدت روش علميترجيح دادن روش هاي علمي سنتي انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب استانتقادهابه سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکرهشت جهت گيري استرايکر :1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها8-
امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از
اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانهمقدمههمانندي هاي پديده شناسي و روش مردم تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم جامعه شناسي پديده شناسي افکار ادموند هوسرل تفسير افکار هوسرلنظريه هاي آلفرد شوتس:تفسير کار شوتس علم و جهان اجتماعي ادامه علم و جهان اجتماعيقلمروهاي جهان اجتماعيچهار قلمرو عبارت اند از:رويه هاي علمي تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي نمونه هاي آرماني:اصل مناسبت اصل رسايي اصل سازگاري اصل سازگاري منطقي اصل تطبيق پذيرياصل تفسير ذهني عناصر سازنده جهان حياتي:دانش به مهارت ها دانش سودمند دانش به دستورالعمل ها عناصر خصوصي دانشروابط مايي روابط آن هايي آگاهي معاني و انگيزه ها کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيزتفسير نظريه شوتس:1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل  دشواري نظريه شوتس استنمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:ويژگي هاي کنشگران:الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرندب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهيج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندندد. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرنده. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.ويژگي هاي روابط ميان کنشگرانويژگي هاي کنش2- پيتر برگر و تامس لاکمنساخت اجتماعي واقعيتزندگي روزانه مشروع سازيانتقادها بر بر گر و لاکمن روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :اعمال راه رفتنگفتگوهاي تلفني ترغيب به خندهترغيب به کف زدن:هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:1- تضاد2-ارائه فهرست3- حل معما 4- سر فصل- شاه بيت5- ترکيب6- موضعگيري7- ترغيبپديداري جمله ها طي کنش متقابلتقريرهاتلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتارينقشه هاي راهنماتکميل جنسيت آزمايشهاي نقض کنندهانتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل4- شکنندگي واقعيت5- تحرک پذيري واقعيتبرخي مفاهيم بنيادي:توضيح دادن تعبير پذيري اصل و غيره روش سندي زبان طبيعي گرايش به سوي الزام ساختاريفصل هفتم: نظريه تبادلمقدمهسه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي2- انگاره تعريف اجتماعي 3-  انگاره رفتار اجتماعي اسکينر و رفتارگراييجامعه شناسي رفتارينظريه تبادلنظريه تبادل، هومنز و دورکيمهومنز و لوي اشتراوس هومنز و کارکرد گرايي ساختاري قضاياي بنيادي هومنز:قضيه موفقيت قضيه محرکقضيه ارزش قضيه محروميت سيري قضيه پرخاشگري – تاييد نظريه تبادلانتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگپارسونز در برابر با هومنز نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاوانتقادهايي به نظريه آگاهي هومنزتلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين پيتر سينگلمنتلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمنمنزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر دانلود کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر خلاصه کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر نکات کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر

 • شیپ فایل حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز…

 • شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس

  Drinages,GIS,جاده های ارتباطی استان فارس,جاده های ارتباطی استان ها,دانلود جاده های ارتباطی استان ها,راه های ارتباطی استان فارس,شیپ فایل جاده های ارتباطی,لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی,نقشه جاده های ارتباطی دانلود شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس دانلود…

 • شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 70-0 درجه ای با استفاده از Flash Player

  0 درجه ای با استفاده از Flash Player,Flash Player,آموزش,استفاده,درجه ای,زاویه,سازي,سنج,شبيه,شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 70 دانلود شبيه سازي و آموزش زاویه سنج 70-0 درجه ای با استفاده از Flash Player دانلود فایل يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش…

 • پاورپوینت LINUX

  LINUX,ppt,با فرمت ppt,پاورپونت,پاورپوی,پاورپوینت LINUX,پاورپوینت آماده کامپیوتر LINUX,تحقیق LINUX,دانلود power point LINUX,دانلود پاورپوینت LINUX,دانلود پاورپوینت در مورد LINUX,دانلود تحقیق LINUX,دانلود رایگان پاورپوینت LINUX,رایگان پاورپوینت LINUX رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت LINUXقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 15 قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:فهرست مطالب…

 • تحقیق بيماري مهلک سرطان بتن (Concrete Cancer)

  آشنایی با سرطان بتن,اشکال سرطان بتن,ایجاد سرطان بتن,بیماری سرطان بتن,پاورپوینت سرطان بتن,پایان نامه سرطان بتن,پدیده سرطان بتن,تحقیق,تعریف سرطان بتن,دلایل سرطان بتن,سرطان بتن,سرطان بتن pdf,سرطان بتن چیست,مقاله سرطان بتن تحقیق بيماري مهلک سرطان بتن (Concrete Cancer) رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  امتحان نهایی الیاف نساجی,امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان,دانلود امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان,دانلود نمونه سوال امتحان نهایی الیاف نساجی,نمونه سوال امتحان نهایی الیاف نساجی,نمونه سوال امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان دانلود امتحان نهایی الیاف نساجی سوم هنرستان…

 • تحقیق خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

  پاورپوینت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي,پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي,پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان,پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس,تحقیق پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي,مقاله پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي دانلود تحقیق خانواده و پيشگيري از آسيب هاي…

 • چالش های تخصیص و جذب فاینانس خارجی برای پروژه های زیر ساخت

  انواع روش های تأمین مالی خارجی پروژه,انواع فاینانس خارجی,تاریخچه سرمایه گذاری خارجی,تاریخچه فاینانس,تاریخچه فاینانس خارجی,تامین مالی پروژه,چالش های جذب فاینانس,روشهای تامین,روشهای فاینانس,فاینانس,فاینانس چیست,فاینانس خارجی,فاینانس یعنی چه دانلود چالش های تخصیص و جذب فاینانس خارجی برای پروژه های زیر ساخت دانلود…

 • تحقيق حسابداري منطقي

  پروژه حسابداری,تحقيق حسابداري,تحقیق پیرامون حسابداری منطقی,تعريف حسابداري,حسابداري,حسابداري منطقي,دانلود پروژه,دانلود تحقيق,كار تحقيقي حسابداري,مفاهيم حسابداري,هدف از حسابداري دانلود تحقيق حسابداري منطقي دانلود فایل هدف حسابداری چیست؟در زمان تمدن هاي قديمي كه تاريخچه آن ها به هزاران سال پيش از ميلاد مسيح بر…

 • سورس برنامه پیاده سازی پشته با استفاده از لیست پیوندی

  برنامه نویسی پیاده سازی Stack,پروژه برنامه نویسی پیاده سازی پشته,پروژه سی پل,سورس برنامه پیاده سازی پشته,سورس برنامه پیاده سازی پشته با استفاده از لیست پیوندی,کدنویسی پیاده سازی پشته,نمونه برنامه آماده سی پلاس پلاس,نمونه برنامه پیاده سازی پشته دانلود سورس برنامه…