طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

آموزش پرورش بز تالی,طرح پرورش بز تالی سال 97,طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf,طرح توجیهی پرورش بز تالی,طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی,طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی,کتاب پرورش بز تالی,وام برای بز های اصلاح نژاد شده word
طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

رفتن به سایت اصلی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397مقدمه:نژاد
تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون دوره ی شیردهی و
میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند.
در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر
دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است. به
طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴
بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در
عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.اما باید جهت خرید
بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین
سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱ سالگی شروع می شود. مشخصات :بزهاي
تالی داراي بـدن کشـیده و دسـت و پـاي بلنـد و پسـتانهاي کوچـک و معمولا
آمیخته هاي آن داراي پستانهاي بزرگ و پاندولی میباشد،داشتن موهـاي کوتـاه
مناسـب منـاطق گرمسیري، دست و پاهاي بلند و رنگ غالبـاً قهـوه اي، گوشـهاي
کوچـک تـا متوسـط و انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود
با توجه به خصوصیات تولیدي از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان
تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن روزانه( 50
تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در شـرایط سخت محیطی باعث
شده است که در چند دهه خیر با نژادهاي مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه
شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا
باعـث کـاهش توانـائی تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.از آنجائیکه
این نژاد، یک نژاد شیري و گوشتی مـی باشـد درحـال حاضـر جهت تولید گوشت
قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر مـدنظر دامداران مـی باشـد،
لـذا ارزش اقتصادي این دام براساس میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی
تولید استوار است.منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراك
دستی است و در مناطقی که بزهاي کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان
وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده هاي بز موجود کـه پتانسیل
شیردهی بیشتري دارند وا بستگی نسبی کمتري به مرتـع دارنـد وبخشـی از نیـاز
آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.انواع خوراکهاي تکمیلی ایـن
گـروه عبارتنـد از: علفهـاي بـاغی و صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـاي
محصـولات کشـاورزی ، خرمـای ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک میباشد به
هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت بیشـتر در
تغذیـه دام امـري ضروري و اجتناب ناپذیر است چون که از لحاظ اقتصادي حدود
70 درصد هزینه دامداري مربوط بـه تغذیـه دام هاستهدف از پرورش بز تالی :قبل
از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا بعبـارت دیگـر در
راسـتاي تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز تالی می شود آنچه مسلم است در
شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت
چندانی برخوردار (از جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش
دهندگان بز، بطور مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.بنابراین آنچه در
این خصـوص داراي اهمیت می باشد تولید بزغاله است بز تالی از توان چند
قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی برخوردار است و در شرایط کنونی
سه زایش در طی دو سال امري تقریبا رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.بزغاله
تالی بعد از سن از شیرگیري (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی از قیمـت و
بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر صادرات و بازار
کشورهاي جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده فوق العاده خوبی برخوردار
می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا
توجه به نقش و اهمیتی که تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.بنابراین
هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی براي تولید بزغاله سالم و
مقاوم به استرسهاي محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم است به وضعیت جسمانی ،
سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت و توجـه شـود. در همـین
راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با استفاده از امکانات موجود
و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه هاي
اقتصادي پرورش به اهداف فوق دست یافت.شناسنامه طرحطرح: احداث مزرعه و پرورش بز تالیتولیدات طرح: شیر و گوشت بزمساحت زمین مورد نیاز: 1,000 مترمربعمساحت زیر بنا: 580 مترمربعهزینه ثابت طرح مورد نیاز: 3,338,234 هزارریالهزینه جاری طرح: 2,127,753 هزارریالسرمایه در گردش مورد نیاز: 294,390 هزارریالکل سرمایه گذاری طرح: 3,632,623 هزارریالنحوه تامین سرمایه طرحسرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 726,525 هزارریالسرمایه گذاری بانک: 2,906,099 هزارریالتسهیلات بلند مدت: 2,670,587 هزارریالتسهیلات کوتاه مدت: 235,512 هزارریالدرآمد سالانه طرح به طور متوسط: 2,628,715 هزارریالتولید در نقطه سر به سر: 67.33 درصدنرخ بازده طرح: 25.13 درصدبازگشت سرمایه به سال: 4.47 سالشاغلین طرح: 3 نفرسال تهیه: 1397فرمت طرح: ورد word با قابلیت ویرایشتعداد صفحات: 30

 

طرح توجیهی پرورش بز تالی طرح توجیهی رایگان مزرعه بز تالی طرح توجیهی احداث مزرعه بز تالی pdf طرح پرورش بز تالی سال 97 آموزش پرورش بز تالی کتاب پرورش بز تالی طرح توجیهی پرورش بز های اصلاح نژاد شده تالی وام برای بز های اصلاح نژاد شده word

 • پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  اجزای بازده,اندازه گیری ریسک و بازده,انواع ریسک,پاورپوینت ریسک و بازده,تحقیق ریسک و بازده,تعاریف ریسک,رابطه ریسک و بازده,ریسک و بازده,ریسک و بازده ppt,ریسک و بازده در سرمایه گذاری,ریسک و بازده سهام,مقاله ریسک و بازده,منابع ریسک دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده…

 • تحقیق ورزش بسکتبال

  آموزش بسکتبال,اصول بسکتبال,بسکتبال,پایان نامه بسکتبال,تحقیق بسکتبال,تحقیق در مورد بسکتبال,دانلود تحقیق بسکتبال,زمین بسکتبال,قوانین بسکتبال,مقاله بسکتبال,مقاله در مورد بسکتبال,نکات بسکتبال,یادگیری بسکتبال دانلود تحقیق ورزش بسکتبال دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد ورزش بسکتبال،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از…

 • پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

  پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابر,پاورپوینت فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان پیشینه حسابرسی,پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه) پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب…

 • گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار

  دانلود گزارش کارآموزی توليد نوشابه,دانلود گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار,گزارش کارآموزی توليد نوشابه,گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار گزارش کارآموزی توليد نوشابه گازدار رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع توليد نوشابه گازدار ،در قالب word و در 32 صفحه،…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان

  دانلود نقشه زمین لغزش های استان کرمان,شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اسی زمین لغزش های ا,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی استان کرمان,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش های…

 • پاورپوینت فصول اول و دوم کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر عباس شاکری

  پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر عباس شاکری,خلاصه کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر شاکری,دانلود کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر عباس شاکری,کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر شاکری,کتاب اقتصاد خرد 2 دکتر عباس شاکری,کتاب اقتصاد خرد 2 عباس شاکری,نکات کتاب اقتصاد خرد…

 • تحقیق بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي

  افسردگي,بررسي,بيماران,پپسي,تحقیق,ديس,فراواني,مبتلا تحقیق بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي فراواني افسردگي در بيماران مبتلا به ديس پپسي مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان حضرت رسول (ص) طي 3 ماه…

 • تحقیق اسهال ويروسي گاو

  اسهال ويروسي گاو,اسهال ويروسي گاوان,اسهال ويروسي گاوان در ایران,بیماری اسهال ويروسي گاوان,پاورپوینت اسهال ويروسي گاو,پاورپوینت اسهال ويروسي گاوان,تحقیق اسهال ويروسي گاو,تحقیق اسهال ويروسي گاوان,مقاله اسهال ويروسي گاو,مقاله اسهال ويروسي گاوان دانلود تحقیق اسهال ويروسي گاو دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان جبران سازی تاثیر DG ها بر سیستم حفاظت اضافه جریان از ریزشبکه های هوشمند

  ترجمه مقاله الکترونیک,ترجمه مقاله برق,ترجمه مقاله رشته برق,مقاله ترجمه شده الکترونیک,مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده رشته الکترونیک,مقاله ترجمه شده رشته برق,مقاله ترجمه شده مهندسی الکترونیک,مقاله ترجمه شده مهندسی برق دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان جبران سازی تاثیر DG…

 • طرح توجیهی توليد فرش پشمی

  جدیدترین طرح توجیهی توليد فرش پشمی,دانلود رایگان طرح توجیهی توليد فرش پشمی,دانلود طرح توجیهی توليد فرش پشمی,طرح توجیهی توليد فرش پشمی,نمونه رایگان طرح توجیهی توليد فرش پشمی,نمونه طرح توجیهی توليد فرش پشمی طرح توجیهی توليد فرش پشمی رفتن به سایت…